ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. Aard en doel van de begeleiding

De inhoud en de uitgangspunten van de begeleiding zijn vastgelegd in de website van Scholierenhulp. De opdrachtgever heeft deze voor aanvang van de begeleiding bekeken. Voor wat betreft de feitelijke inhoud van de begeleiding wordt de inhoud van de website geacht deel uit te maken van deze begeleidingsovereenkomst. Voor zover nodig worden het doel en de inhoud van de begeleiding vastgesteld aan de hand van voorafgaand aan het in gang zetten van de begeleiding in te stellen vooronderzoek (screening). De uitslag van dit onderzoek wordt met de opdrachtgever besproken. Daar waar mogelijk en nodig zal het doel en de inhoud van de begeleiding op het persoonlijke gebruikersdeel van de opdrachtgever worden weergegeven.

2. Tarieven

De op de website van Scholierenhulp vermelde tarieven zijn de voor de opdrachtgever geldende tarieven. Andere tarieven zijn niet van toepassing behalve als deze onderling uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie geldt een aangepaste regeling: het maandtarief bedraagt dan € 60,–. Eventuele begeleiding tijdens de zomervakantie zal apart in rekening worden gebracht.

4. Voorwaarden

Deze voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht en opdrachtgever geeft door het aanklikken van ja op het inschrijvingsformulier aan deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren.

Het is Scholierenhulp toegestaan deze voorwaarden tussentijds aan te passen. In voorkomend geval zal Scholierenhulp de opdrachtgever van de aanpassing in kennis stellen.

5. Berekening maandtarieven over maanden die niet volledig zijn

De in rekening te brengen tarieven zijn vaste maandtarieven en deze zijn altijd (ongeacht het aantal hierin vallende begeleidingsdagen) volledig verschuldigd. Opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie van niet gevolgde begeleidingsdagen. De achtergrond hiervoor ligt in het feit dat de tarieven gebaseerd zijn op het gemiddeld aantal begeleidingsdagen op jaarbasis. In dit gemiddelde zijn uitvaldagen wegens vakantie, ziekte, sport- en excursie dagen etc. al meegenomen. Hierdoor zijn vaste tarieven ontstaan waarbij er dus géén verschil ontstaat tussen “lange maanden” (zoals maart) en “korte maanden” (zoals mei). Uitzondering op deze regel wordt -dit ter beoordeling aan het instituut- gemaakt voor de eerste begeleidingsmaand en de maanden juli en augustus.

6. Verhoging lesgelden

Scholierenhulp kan de lesgelden tussentijds verhogen. Bij tarief verhogingen worden de op deze overkomst vermelde bedragen automatisch aan deze verhoging aangepast.

In voorkomend geval zal Scholierenhulp de opdrachtgever van deze wijziging in kennis stellen.

7. Uitsluiting aansprakelijkheid

Scholierenhulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende door de student op school te behalen resultaten.

8. Afzeggingen

Bijles afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de bijles te zijn afgezegd. Niet tijdig afgezegde afspraken zullen in rekening worden gebracht.

9. Betalingen

Betaling van de kosten voor de begeleiding worden aldus afgerekend:

Huiswerkbegeleiding: deze kosten worden per maand vooraf in rekening gebracht en door de opdrachtgever voldaan.

Begeleiding zoals screenings, bijlessen en dergelijke: deze wordt op basis van na calculatie in rekening gebracht.

10. Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst zijdens de opdrachtgever

De begeleidingsovereenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. De overeenkomst kan op ieder willekeurig moment in het schooljaar ingaan. Tussentijdse beëindiging is mogelijk, partijen houden hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht.

11. Beëindiging overeenkomst zijdens Scholierenhulp

Scholierenhulp kan de begeleiding opschorten dan wel beëindigen indien:

De student de afspraken regelmatig niet nakomt.
De student zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt.
De student al dan niet opzettelijk verzuimt informatie m.b.t. studie door te geven.
De student regelmatig in strijd met de regels m.b.t. het gebruik van de website handelt.
De student regelmatig de gegeven studie-instructies negeert.
De opdrachtgever in gebreke blijft de lesgelden te voldoen.

12. Betrouwbaarheid informatie

Van de studenten wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun studie/schoolsituatie volledig en juist doorgeven. De studie-adviezen van de studiecoach/docent zijn op deze informatie gebaseerd. In twijfelgevallen kan Scholierenhulp besluiten de informatie via de ouders van de student op juistheid op school te laten controleren. Meiners is hiertoe evenwel niet verplicht.

13. Beroep op toezeggingen medewerkers van Scholierenhulp

Beroep op toezeggingen van medewerkers van Scholierenhulp kan alleen plaatsvinden indien deze toezeggingen door de medewerkers schriftelijk zijn bevestigd. De medewerkers van Scholierenhulp zijn geïnstrueerd om toezeggingen prompt schriftelijk te bevestigen. Het doen van een beroep op niet schriftelijk bevestigde toezeggingen is dan ook niet mogelijk en zal dus ook niet worden gehonereerd.

14. Kosten bij niet tijdige betaling

Indien Scholierenhulp voor de incasso van niet betaalde lesgelden kosten moet maken dan zullen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht. Deze kosten bedragen altijd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,–

15. Betaling nota’s

In geval opdrachtgever met het betalen van een nota in gebreke blijft heeft Scholierenhulp het recht alle eventueel openstaande nota’s (ook de nota’s waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct opvorderbaar te stellen en deze ter incasso aan te bieden.

Administratie adres:
Correspondentie naar: info@scholierenhulp.nl