Algemene Voorwaarden Scholierenhulp

 

Aangaan overeenkomst

Door zich aan te melden wordt een begeleidingsovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst wordt gesloten onder de hierna te noemen voorwaarden. Door zich aan te melden verklaart de opdrachtgever zich middels het aankruisen van een vinkje akkoord met onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden zijn op de aanmeldingsformulieren opgenomen en kunnen worden weergegeven door op de daarbij geplaatste link te klikken. De algemene voorwaarden zijn ook zichtbaar te maken door in de footer van de website op de tekst “algemene voorwaarden” te klikken.

1. Afspraken

De student verschijnt op de afgesproken dagen en tijden online. Scholierenhulp maakt de afspraken duidelijk zichtbaar voor de student. Op de eigen loginpagina van de student staan de afspraken in de persoonlijke agenda vermeld. In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van de afsprakenregistratie geldt de administratie van Scholierenhulp als beslissend. Verzuim zijdens de student wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak gemeld. Afspraken kunnen slechts door de opdrachtgever worden afgezegd, tenzij de student zelf meerderjarig is. Afzeggen kan via telefoon of mail plaatsvinden. Afspraken die niet binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak (om welke reden dan ook) zijn afgezegd worden geacht te zijn gevolgd en worden op basis van het tarief dat geldt voor de betreffende begeleidingsafspraak in rekening gebracht.

2. Aanvullende bepalingen inzake het afzeggen van bijlesafspraken

In geval een lesafspraak op de maandag valt kan de betreffende les tot maandagochtend 10:00 uur via mail of voicemail worden doorgegeven.

3. Aard en doel van de begeleiding

De inhoud en de uitgangspunten van de begeleiding zijn vastgelegd in de website van Scholierenhulp. De opdrachtgever heeft deze voor aanvang van de begeleiding bekeken. Voor wat betreft de feitelijke inhoud van de begeleiding wordt de inhoud van de website geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.

Scholierenhulp wijst de opdrachtgever er op dat in geval er een aanmelding voor huiswerkbegeleiding plaatsvindt, en deze aanmelding vindt plaats binnen drie weken voor de start van een proefwerkweek, er nooit sprake kan zijn van een goede- en evenwichtige voorbereiding op die proefwerkweek. Als er al sprake is van een proefwerkweek, en deze is bij aanmelding voor de huiswerkbegeleiding bekend, dan is opdrachtgever gehouden Scholierenhulp hiervan tijdig mededeling te doen.

4. Beroep op toezeggingen medewerkers van Scholierenhulp

Beroep op toezeggingen van medewerkers van Scholierenhulp kan alleen plaatsvinden indien deze toezeggingen door de medewerkers schriftelijk zijn bevestigd. De medewerkers van Scholierenhulp zijn geïnstrueerd om toezeggingen prompt schriftelijk te bevestigen. Het doen van een beroep op niet schriftelijk bevestigde toezeggingen is dan ook niet mogelijk en zal dus ook niet worden gehonoreerd.

5. Tarieven

De op de overeenkomst vermelde tarieven zijn met de opdrachtgever overeen gekomen. Andere tarieven zijn niet van toepassing behalve als deze onderling uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Maandtarieven

De maandtarieven zijn berekend op basis van de gemiddelde opkomst van cursisten, gerekend over een schooljaar. In dit gemiddelde zijn uitvaldagen vanwege vakantie, ziekte, schoolactiviteiten berekend. Op basis van dat gemiddelde zijn de maandtarieven tot stand gekomen. Dat maandgemiddelde wordt dus altijd berekend ongeacht de maand en ongeacht of er uitvaldagen wegens vakantie in een maand zitten. Het overeengekomen maandtarief is dus altijd verschuldigd, ongeacht de vraag hoeveel begeleidingsdagen een maand heeft.

Uitzondering hierop vormt de eerste maand: indien de leerling gedurende een maand instroomt worden slechts de resterende dagen volgens het dagtarief (€ 15,– per dag) in rekening gebracht. Mocht de rekensom boven het voor de opdrachtgever geldende maandtarief uitkomen, dan wordt het voor de opdrachtgever gunstigste tarief aangehouden.

Ook de maand en juli en augustus  worden in de meeste gevallen (indien nodig) op basis van dagtarief berekend.

7. Voorwaarden

Deze voorwaarden worden door aanklikken voldoende in beeld gebracht en opdrachtgever geeft door het aanklikken van “ja” op het inschrijvingsformulier aan deze voorwaarden te hebben gezien, te hebben gelezen en te hebben begrepen en zich hiermee akkoord te verklaren.

Het is Scholierenhulp toegestaan deze voorwaarden tussentijds aan te passen. In voorkomend geval zal Scholierenhulp de opdrachtgever van de aanpassing in kennis stellen.

8. Verhoging lesgelden

Scholierenhulp kan de lesgelden tussentijds verhogen. Bij tarief verhogingen worden de op deze overkomst vermelde bedragen automatisch aan deze verhoging aangepast.

In voorkomend geval zal Scholierenhulp de opdrachtgever van deze wijziging in kennis stellen.

9. Uitsluiting aansprakelijkheid

Scholierenhulp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende door de student op school te behalen resultaten.

10. Betalingen

Betaling van de kosten voor de begeleiding worden aldus afgerekend:

Begeleiding zoals screenings, bijlessen en dergelijke: deze worden op basis van na- calculatie in rekening gebracht.

Kosten die op basis van een maandtarief in rekening worden gebracht, zoals huiswerkbegeleiding, worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

Alle betalingen vinden plaats via Ideal of Pay Pal. Handmatige betalingen doorkruisen de betrouwbaarheid van ons facturatiesysteem en onze efficiency. Handmatige betalingen worden daarom niet geaccepteerd.

11. Duur overeenkomst, beëindiging overeenkomst zijdens de opdrachtgever

Voor begeleiding die per afspraak wordt afgerekend: er is geen minimale duur aan de begeleidingsovereenkomst verbonden Tussentijdse beëindiging is mogelijk, partijen hoeven hierbij geen opzegtermijn in acht te nemen.

Voor begeleiding die op basis van maandtarief wordt afgerekend: De begeleiding kan op ieder willekeurig moment in het schooljaar ingaan. Tussentijdse beëindiging is mogelijk, partijen houden hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand in acht (Kenmerk kalendermaand: het maakt niet uit of je opzegt bij het begin van de maand of het einde van de maand. De opzegtermijn begint hoe dan ook pas te lopen op de 1e van de maand die volgt op je opzegging. (voorbeeld: je zegt op op 3 augustus -> je opzeg begint pas te lopen op 1 september en het contract stopt pas op 30 september in plaats van 3 september).

12. Wijziging begeleidingsfrequentie (alleen voor maandtarieven)

Indien er sprake is van een gekozen begeleidingsvorm die op basis van een maandtarief wordt berekend geldt, dat aanpassing van die begeleidingsfrequentie pas in gaat één kalendermaand na aanvraag van deze wijziging. Het hieraan gekoppelde tarief gaat in op hetzelfde moment dat de nieuwe begeleidingsfrequentie in gaat. (voorbeeld: een leerling volgt een begeleidingsfrequentie van vijf dagen per week. Er wordt een nieuwe begeleidingsfrequentie aangevraagd op de 14e november, de nieuwe begeleidingsfrequentie met het daaraan gekoppelde tarief gaat dan in op 1 januari daaropvolgend).

13. Beëindiging begeleiding zijdens Scholierenhulp

Scholierenhulp kan de begeleiding opschorten dan wel beëindigen indien:

  • de student de afspraken regelmatig niet nakomt
  • de student zich zodanig gedraagt dat een effectieve begeleiding hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt
  • de student regelmatig in strijd met de regels m.b.t. het gebruik van de website handelt
  • de opdrachtgever in gebreke blijft de lesgelden te voldoen

In geval Scholierenhulp besluit op grond van een van bovengenoemde punten de begeleiding te beëindigen, dan zal de opdrachtgever het lesgeld van de betreffende maand waarin de begeleiding is opgezegd volledig verschuldigd zijn, een en ander zonder dat de opdrachtgever enig beroep op compensatie zal kunnen doen.

14. Beëindiging begeleiding zijdens Scholierenhulp bij misbruik gegevens lessysteem (ELVIS).

Scholierenhulp heeft het recht de begeleiding terstond te beëindigen indien opdrachtgever en/of de leerling gegevens in het lessysteem van Scholierenhulp aanpast, wijzigt of verwijdert.

15. Kosten bij niet tijdige betaling en opeisbaarheid vordering

Indien Scholierenhulp voor de incasso van niet betaalde lesgelden kosten moet maken dan zullen deze geheel voor rekening van de opdrachtgever worden gebracht. Deze kosten bedragen altijd 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,–.

Indien opdrachtgever met het betalen van een rekening meer dan één maand achterloopt, dan zijn alle andere openstaande vorderingen in één keer opeisbaar, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

16. Akkoord met privacy reglement

Door aanmelding verklaart de opdrachtgever het privacy reglement van Scholierenhulp te hebben gelezen en verklaart zich hiermee akkoord.

17. Administratie adres

De opdrachtgever zendt alle correspondentie naar: info@scholierenhulp.nl